Läs om brandfog

Sili-Fire Singel-komponent, neutral-härdning silikon med ökad brand-motstånd för att fylla fogar vilka kan utsättas för eld. Specialdesignad för väder tätning av expansionsfogar där ett brandmotstånd är obligatoriskt. Fäster väl på brett utbud av porösa och icke porösa underlag såsom glas, tegel, keramik, emalj, glaserade stenar och klinker, metaller etc. En preliminär vidhäftning test rekommenderas dock på varje yta.

 

 

 

1. Allmänt Denna rekommendation avser fogar i brandklassificerade byggnadsdelar och anslutningar mellan dessa delar till dörrar och fönster. Syftet är att underlätta för projektörer och entreprenörer att välja fogmaterial och utförande och skapa en säkerhet för att brandfogar blir utförda på ett riktigt sätt till lägsta kostnad.

2. Myndighetskrav Boverkets Byggregler, BBR94 avsnitt 5, innehåller de grundläggande kraven på brandskydd av byggnader. Kraven innebär bland annat att brandavskiljande byggnadsdelar ska vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser. Anslutningar mellan brandklassificerade byggnadsdelar ska utföras så att byggnadsdelens brandavskiljande funktion upprätthålles under den tidsperiod som gäller för de anslutande byggnadsdelarna. Fogmassor godkända för användning i brandteknisk klass E får inte ersättas av fogmassor enbart godkända i klasserna EI. Anledningen är att den termiska belastningen på den ej brandutsatta sidan kan bli större i klass E än i klass EI.

3. Giltighetsområde Denna rekommendation gäller för fogning av byggnadsdelar i brandtekniska klasser upp till högst 90 minuter. Maximal fogbredd är 20 mm. Av utförandeskäl bör mindre fogbredd än 8 mm undvikas. Rekommendationen gäller ej för toppförsegling av brandrutor. Här hänvisas till MTK Brand.

4. Utförande Isolering och drevning Brandfog ska drevas med obrännbara drevningsremsor av keramisk fiber eller stenullsfiber som komprimerad har en densitet av lägst 30 kg/m3 . Om det för drevning tillgängliga fogdjupet är 70 mm eller mindre ska drevning utföras med minst 70 mm dubbelvikt drev, se figur 1. Med för drevning tillgängligt fogdjup avses fogens totala djup (vanligtvis karmdjupet) minskat med nödvändigt djup för fogmassa och eventuell bottningslist. Om det för drevning tillgängliga fogdjupet är mer än 70 mm ska det sammanlagda drevdjupet vara minst 70 mm, se figur 2. Drevningen fördelas så att Figur 1 Svenska Fogbranschens Riksförbund SFR-rekommendation nr 2 2/3 Figur 2 minst 35 mm drev erhålles på vardera sidan. 35 mm drevdjup erhålles om en 70 mm drevremsa viks och förs in i fogen. Med två 70 mm breda drevremsor. drevdjup erhålles således 70 mm drevdjup. Drevningsmaterialet ska fylla ut fogutrymmet väl i breddled. Vid mycket breda fogar kan det betyda att dubbla drevremsor måste användas. Bottningslist Bottningslist av polyeten eller annat organiskt material får inte till någon del ersätta branddrevet. Sådan bottningslist kan därför användas endast om det finns tillräckligt utrymme när branddrevet monterats som ovan beskrivits. Försegling med brandfogmassa Brandmassans uppgift vid en brand är i första hand att förhindra att rök och brandgaser tränger genom fogen. Under normala förhållanden (ej brand) har fogen samma funktion som en fog i en ej brandklassad konstruktion. Det innebär bl a att kraven på rörelseupptagning, beständighet mm är desamma som för en ej brandklassad konstruktion. Fogmassans djup bestäms enligt Hus AMA 98 tabell (se vidstående tabell) Försegling med brandfogmassa ska ske på konstruktionens båda sidor.

5. Val av brandfogmassa Fogmassor för fogning av brandklassificerade byggnadsdelar ska uppfylla kraven för aktuell brandklass vid montering enligt denna rekommendation. Observera att produkt som är godkänd för användning i klass EI därigenom inte nödvändigtvis är godkänd i klass E. För detta krävs att föreskriven brandprovning är utförd på konstruktion i E-klass. För klass E30 krävs att provning ska vara utförd aluminium/betong med fogdjup högst 50 mm och för klass E60 i stål/betong med fogdjup högst 40 mm. Vid 40 mm fogdjup måste drevet komprimeras till nödvändigt djup (25-30 mm). Information om vilka fogmassor som kan användas i aktuell konstruktion och brandklass kan lämnas av respektive leverantör. Denne ska kunna dokumentera att använd eller föreslagen produkt fyller kraven för aktuell brandklass. Det kan ske genom intyg från relevant brandprovning eller genom generellt typgodkännande. 6. Dörrar med oisolerade metallkarmar Fogmassan på konstruktionens ej brandutsatta sida är väsentlig för gastätheten vid brand. Vid dörrar med genomgående termiskt oisolerade karmar av stål, aluminium eller annan metall utsätts fogmassan på den ej brandutsatta sidan för högre temperatur än vid isolerade konstruktioner. Orsaken är den högre värmeledningen genom karmen. Figur 3 och 4 visar exempel på oisolerad respektive isolerad metallkarm. bredd (mm) djup (mm) 5-7 3-5 8-12 4-7 13-20 5-8 21-30 6-9 >30 10-12 Minsta fogbredd ska vara 5 mm Svenska Fogbranschens Riksförbund SFR-rekommendation nr 2 3/3 Figur 3. E-klass Figur 4. EI-klass Dörrar i klass EI med termiskt oisolerade karmar av stål, aluminium eller annan metall fogas därför på samma sätt som om de vore klassade i E-klass. Det innebär att endast fogmassor som är godkända i klass E får användas.

 

Produktblad DatabladSäkerhetsdatabladCE

slil-fire_web

 

 

 

Translate »