Regler

Civilutskottet har lagt ett förslag att från och med den 1 august ska Attefallshus 30 kvm även kunna vara en komplementsbyggnad.

Utskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i plan- och bygglagen. Ändringen innebär att den största tillåtna byggnadsarean för en komplementbyggnad som får uppföras utan krav på bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Ändringen syftar till att ytterligare förenkla regelverket för bygglovsbefriade åtgärder och öka valfriheten för enskilda. Utskottets förslag grundas på en motion.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-komplementbyggnader_H701CU22

Vad är en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus?

Attefallshuset får användas både som en komplementbyggnad och som ett komplementbostadshus.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.

Komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus. Även om ett av syftena med attefallshus, både när undantaget infördes och när ytan på komplementbostadshuset utökades från 25 m2 till 30 m2, var att det skulle byggas fler permanentbostäder, finns det inget som hindrar att komplementbostadshuset är ett fritidshus.

Både när det befintliga bostadshuset är ett permanentbostadshus och när det är ett fritidshus går det att bygga ett komplementbostadshus som antingen är ett fritidshus eller en permanentbostad.

Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus. Det kan även vara svårt att avgöra om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. Byggherren ska alltid uppge vad attefallshuset ska användas till i sin anmälan. Det har betydelse för dels hur stor byggnaden får vara men även för vilka krav som gäller för byggnaden. Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller en permanentbostad. Nämnden kan inte utifrån byggnadens storlek och vilka funktioner som finns göra en annan bedömning av användningen än den användning som byggherren har angett. Både gäststugor och fritidshus får ha både kök och badrum utan att det är en permanentbostad. Om det i efterhand framkommer att attefallshuset inte används till det som byggherren uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom tillsyn. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i startbeskedet vad för sorts attefallshus det är.

Länkar:
Boverket: Regler

 

Boverket: vad är ett Attefallshus 

 

 

Translate »