Ljudisolering

Ljudisolering av fönster

Renovbel är vårt varumärke för bullerdämpning av fönster. Metoden har sitt ursprung i Renovglas, vårt märke för energibesparing av fönster. Liksom Renovglas, kan Renovbel ge en hög grad av värmekomfort och besparing, men det som är kännetecknande är den goda ljuddämpningen av fönster.. Renovbel är testat hos Statens Provningsanstalt avseende dess ljudreducerande egenskaper.
Följande ljudreduktioner har uppmätts:
Renovglas med 4 mm energiglas 36dB Rw
Detta är i första hand en värmeisolering.

Renovglas med 6 mm energiglas 40dB Rw
Kostnadseffektiv lösning som ger både värme- och ljudisolering.

Renovglas med 6 mm lamellglas 42dB Rw
För mer extrema bullerproblem där värmeisolering inte är så viktigt.

Den vanligaste lösningen, med 4 mm energiglas, ger ungefär en halvering av upplevd bullerstörning samtidigt som U-värdet sänks till 1,2. Bullerdämpning med lamellglas ger U-värdet 1,8.

En mycket kostnadseffektiv lösning som vi gärna förespråkar är att montera 6mm energiglas utmed trafikerade vägar och 4mm energiglas i övriga fönster. Vi har nått en reduktion om 40dB Rw för hela konstruktionen vid montering av 6mm energiglas. Då får du dessutom U-värdet 1,2 för samtliga fönster i fastigheten. Det motsvarar nya energifönster och kravet för att få energibidrag.
Renovglas är den mest kostnadseffektiva lösningen för bullerstörningar, då du samtidigt får en mycket effektiv värmeisolering på köpet.

renovbell4

Translate »